Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej). Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

Akty notarialne

Akty notarialne zawiera się w sprawach przewidzianych przepisami prawa lub na żądanie stron. Mogą to być np.: umowy sprzedaży, zamiany, umowy spółek. W niektórych przypadkach Ustawodawca wymaga formy aktu notarialnego.

Poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego (z wyjątkiem testamentów szczególnych) po osobach zmarłych po 30 czerwca 1984 roku. W przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu notariusz sporządza także protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz wydaje zaświadczenia wykonawcom testamentu.

Poświadczenia

Notariusz sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem okazanego dokumentu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Doręczenia oświadczeń

Na pisemne żądanie strony notariusz doręcza oświadczenia mogące wywołać skutki prawne.

Protokoły

Notariusz sporządza protokoły walnych zgromadzeń spółek, stowarzyszeń, spółdzielni, organizacji społecznych i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, jak również protokoły dokumentujące przebieg czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Notariusz sporządza wypisy aktów notarialnych, protokołów oraz aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzonych w jego kancelarii i wydaje je stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

O Kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria notarialna Łukasz Kupis, Adam Rusek spółka cywilna zapewnia Państwu sprawne, rzetelne i bezpieczne załatwianie spraw i wykonywanie wszelkich czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu interesów wszystkich stron czynności. Gwarantuje Państwu poufność i profesjonalizm. Klienci Kancelarii są wyczerpująco informowani o wymaganych dokumentach, czynnościach notarialnych ich przebiegu i skutkach. Pozwoli to uniknąć Państwu błędnych decyzji, jest gwarancją słusznych wyborów. Kancelaria udziela bezpłatnych porad i informacji w sprawach notarialnych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów umożliwiamy wstępne przekazanie dokumentów w formie elektronicznej. Naszym klientom udostępniamy miejsce, umożliwiające przeprowadzenie rozmów i negocjacji w zakresie planowanych czynności notarialnych. Kancelaria Notarialna znajduje się centrum miasta, w pobliżu dworca, przystanków komunikacji miejskiej. Zapraszamy codziennie od 9 do 17, w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu.